چیست ICU

<دیدگاه های تجسم یافته توسط مارکس، انگلس، روزا لوگزامبورگ، لنین و تروتسکی می داند. این اتحاد ارزیابیش اینست که سازماندهی کاپیتالیستی گذشتۀ جامعۀ انسانی را نمایندگی می کند و نه آینده اش را و اینکه جامعۀ سرمایه داری بنا شده بر مالکیت خصوصی، بازار، رقابت و سود بایستی در سراسر جهان، با جامعه ای مبتنی بر مالکیت جمعی منابع زمینی و ابزارهای تولیدی، همچنانکه یک اقتصاد برنامه مند مردمسالار جایگزین شود به شیوه ای که ضامن دستیابی برابر هریک از اعضایش به همۀ امکانات مادی و فرهنگی باشد.

این اتحاد خود را از جانبداران انقلاب روس 1917 می داند که برای اولین بار و یگانه انقلابی است که تا کنون پرولتاریا بگونه ای طولانی قدرت دولتی را بدست آورده تا مگر در دگردیسی جامعه در جهتی همگانی تلاش نماید، قبل از آنی که از قدرت سیاسی توسط یک دیکتاتوری بوروکراتیک انگلی ساقط شود.

سازمان هائی که خود را از آی.سی.یو. ICU می دانند، ارزیابیشان این است که نظرات کمونیستی بایستی به درون طبقۀ کارگر باز آورده شوند زیرا تنها اوست که می تواند از آن یک نیروی دگرگونساز اجتماعی بسازد.

در حد امکاناتشان با مشارکت در مبارزات روزمرۀ کارگران ، مبارزان سازمان های ICU از منافع سیاست عمومی طبقۀ کارگر در میان آنان دفاع می کنند. آنها متقاعد به آنند که تنها کارگران قادر به جایگزینی سرمایه داری با یک جامعۀ آزاد، برادرانه و انسانی می باشند زیرا ایشان اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند و هیچ نفعی در نگهداری جامعۀ کنونی ندارند. همچنین آنهایند که به واسطۀ شمار و تمرکزشان، دارای توان کنترل قدرت سیاسی ناشی از دخالتگری خود را دارند.

آنان چنین ارزیابی می کنند که در پهنۀ جهانی کارگران یگانه طبقۀ مقدر اجتماعیند که حضورشان در تمامی مراحل تولیدی به آنان اجازۀ کنترل مردمسالارانۀ تمام چرخه های اقتصادی را می دهد به نحویکه عملکردش نیازهای همگان را برآورد.

مجلۀ مبارزۀ طبقاتی Lutte de classe که بر تارنما عرضه می شود، بیان جمعی ICU به زبان فرانسه می باشد.
هر یک از سازمان هائی که خود را از آن می دانند، انتشارات خاص خود را در اشکال مطبوعات سیاسی دارند، همچنانکه بیشتر آنان دارای نوعی از انتشارات کارگری در شمایل یک بولتن منظم کارخانه ای هستند.

مشارکین ICU عبارتند از:

● اتحاد کمونیست (تروتسکیست) در فرانسه معروف به نام نشریۀ هفتگیش Lutte Ouvrière مبارزۀ کارگری؛
● مبارزۀ کارگر در مارتینیک و گوادلوپ؛
● اتحاد آفریقائی کارگران کمونیست بین المللی (UATCI)، مبارز در ساحل عاج، هچنین در میان مهاجرین آفریقائی در فرانسه.
● سازمان کارگران انقلابی ( اتحاد کمونیست بین المللی) (OTR-UCI) در هاییتی؛
● مبارزان بریتانیائی جنگ کارگران Workers' Fight در بریتانیای کبیر؛
● مبارزان تروتسکیست، گردآمده به دور نشریۀ Sınıf Mücadelesi در ترکیه؛
● مبارزان اسپانیائی گردآمده به دور نشریۀ Lucha de Clase مبارزۀ طبقاتی؛
● دایرۀ کارگر کمونیست «L'Internazionale بین الملل در ایتالیا؛